ایرانیت سیمانی

ورق موج دار شبیه ایرانیت از جنس الیاف و سیمان  فشرده تحت حرارت بالا برای پوشش سقف

Posted on