ایرانیت فایبر گلاس

ورق های موج دار شبیه ایرانیت ازجنس فایبر گلاس برای پوشش سقف به ایرانیت پلاستیکی هم معروف است

Posted on