بستر دج

خاک دج / زمین دج
زمین که تشکیل شده از خاک طبیعی و بکر که در گذشته هیچ عملیات روی آن انجام نشده تراکم آن بالاست و سخت است

 

Posted on