ایرانیت فلزی

ایرانیت پلاستیکی

ورق موج دار شبیه ایرانیت  از جنس ورق فلزی رنگی  برای پوشاند سقف و یا ایجاد دیوار های سبک

Posted on