آزبست

الیاف معدنی ، پنبه نسوز ، پنبه کوهی

پنبه کوهی یا آزبست سرطان‌زا بوده و نظر جامعه ی علمی به عدم استفاده از آن است. در اغلب کشور ها استفاده از این ماده ممنوع شده است.
به علت ترس از خطرات احتمالی استنشاق ذرات بسیار ریز آزبست، در بسیاری از کشور ها، خانه ها و ساختمان های قدیمی را از این ماده پاکسازی می‌کنند

Posted on