عقد مطلق

عقد ساده

عقد ي است كه عاري از هرگونه قيد و شرط باشد ، عقدی است که هیچ شرطی در آن نباشد

Posted on