پایلوت

کاری را بصورت آزمایشی و در اندازه کوچکتر انجام دادن .

معادل انگلیسی : pilot

Posted on