عقد مشروط

عقدی است که در آن از سوی طرفین معامله شرط و شروطی گذارده شده باشد.بطور مثال شرط شده باشد که اگر ثمن معامله در زمان خاصی پرداخت نشود معامله فسخ شود.یا اگر طرفین در موعد خاصی در دفتر خانه حاضر نشوند مبلغ مقطوعی بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نمایند.

 

Posted on