عقد منجز

ماده 189 قانون مدنی عقد منجز را تعریف کرده است . طبق این تعریف عقد منجز عقدی است که به محض اینکه عقد منعقد می شود قطعی است و دو طرف باید به آن عمل کنند . در واقع حالت رایج و عادی در بستن قرارداد هم همین است که به محض منعقد شدن عقد دو طرف ملزم باشند آنچه را که درباره آن توافق کرده اند را انجام بدهند .

عقد منجز در مقابل عقد معلق قرار دارد

Posted on