ساختمان اداری تجاری آیرانا

ساختمان تجاری اداری آیرانا

یکی از  بلند ترین برج اداری و تجاری منطقه ۲۲، تهران است

۳۴ طبقه و مساحت ۷۲۰۰ مترمربع، بلندمرتبه ترین سازه تجاری و اداری منطقه

Posted on