بنچاق

اسناد راجع بمالکیت یا نقل و انتقال سابق برمعامله اى که فعلا انجام مى گیرد

(ماده 23 آئین نامه قانون ثبت – مصوب 1317)

 

Posted on