سیم نول

سیم نول همان سیمی است  مسیر بازگشت جریان سیم فاز به مدار الکتریکی است .
سیم‌های نول در مدار برق با رنگ آبی و گاهی هم سفید نشان داده می‌شوند.

این سیم با علامت اختصاری N مخفف کلمۀ Neutral شناخته می‌شود

Posted on