عقد معلق

عقدی است که دو طرف قرارداد اثر عقد را موقوف به امر دیگری می کنند و زمانی قرارداد اجرا می شود که آن امر رخ داده باشد .

عقد معلق در مقابل عقد منجز قرار دارد

Posted on