برق تک فاز

برقی که شامل یک سیم فاز و یک سیم نول است

Posted on