میلگرد سیتکا

میلگرد سیتکا / میلگرد راستا

قطعه ای میلگرد در آرماتور بندی برای افزایش مقاومت کششی بتن و گاهی  برای افزایش مقاومت فشاری بتن.

میلگرد سیتکا - میلگرد راستا

Posted on