دوربین نیوو

دوربین نقشه ‌برداری نیوو /

در انواع دوربین ‌های نقشه ‌برداری نیوو برای اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه و تعیین ارتفاع نقطه مورد نظر نسبت به نقطه معلوم اولیه، استفاده می ‌شوند (عملیات ترازیابی)

Posted on