ماده 183 قانون مدنی

ماده یکصد و هشتاد و سه قانون مدنی

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

Posted on