ساختمان اداری تجاری برزیل

تجاری اداری برزیل

در ۱۶ طبقه و با طراحی مرحوم مهندس بهروز احمدی؛ با سازه ای استوار در خیابان برزیل غربی با سرمایه گذاری مشترک «شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی» و «شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی»  با کاربری اداری – تجاری بنا گردیده است.

Posted on