مهره

مهره یا یراق ، قطعه ای ، به شکل چندضلعی یا گرد و دارای سوراخ رزوه شده که پیچ برای محکم تر بسته شدن از آن عبور می کند.

Posted on