خوردگی

خوردگی بطور کلی بصورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود.

معادل انگلیسی : Corrosion

 

Posted on