طبله کردن

باد کردن و برآمدن گچ یا رنگ در اثر رطوبت یا علل دیگر.

Posted on