اشاعه

در فقه به معنی انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حق. است
.

Posted on