یو وی

تابش فرابنفش/ UV

یا به اختصار UV، موجی است در گستره امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کوتاه تر از نور مرئی، ولی بلند تر از پرتو ایکس. به بیانی دیگرانرژی آن کمتراز پرتو ایکس،ولی بیشتراز نور مرئی است. از پرتو فرابنفش برای ضد عفونی آب، موادخوراکی، تجهیزات پزشکی و لوازم صنعتی و غیره می‌توان استفاده نمود.

معادل انگلیسی : Ultra violet

Posted on