دریاچه چیتگر

دریاچه مصنوعی چیتگر
دریاچه مصنوعی واقع در شمال غرب تهران منطقه 22 ،

Posted on