بتن هوادار

air-entrained concrete

بتن که بخشی از آن را هوا تشکیل داده است و متخلخل است.
هوای داخل بتن می تواند غیر عمدی و بدلیل ویبره زنی نادرست و یا عدم ویبره زنی و یا دلایل ناخواسته دیگر باشد و یا برای ایجاد قابلیت های خاص بتن هوا دهی شده باشد.
هوای موجود در بتن ویژگی های آنرا تغییر می دهد.
بتن هوادار

 

 

 

 

Posted on