سیفون

Siphon

مخزنی در محل بالاتر که آب را با شدت به  به سطحی پایین‌تر منتقل می‌کند.

Posted on