شتر گلو

شترگلو

یکی از قطعات لوله کشی فاضلاب که یو U شکل میباشد

Posted on