شتر گلو

یکی از قطعات لوله کشی فاضلاب که یو U شکل میباشد

Posted on