سردوش تلفنی

نوعی سردوش متحرک شبیه گوشی تلفن که استفاده کننده بدست گرفته و به حالتی مه بخواهد مورد استفاده قرار میدهد.

Posted on