فلاش تانک روکار

از انواع فلاش تانک که اجزا آن روی کار نصب و قابل مشاهده می باشد.

Posted on