جرز

Wall Pier

دیوار کم عرض و یا پایه باربر.

دیوارهای باریک که در اثر قرار دادن در یا پنجره در دیوار سازه‌ای ایجاد می‌شوند.
بر اساس آیین‌نامه هر قسمت عمودی از یک دیوار سازه‌ای که به صورت افقی بین دو بازشو و یا یک بزشو و لبه‌ی دیوار قرار گرفته.

در صورت برقراری ضوابط ابعادی زیر برای یک قسمت عمودی دیوار، آن قسمت به عنوان جرز دیوار محسوب می‌شود

 نسبت طول افقی به ضخامت آن، کوچکتر یا مساوی 6 باشد.

( Lw/bw ≤ 6.0 )

نسبت ارتفاع  به طول افقی آن،  بزرگتر یا مساوی 2  باشد،

(hw/lw ≥ 2.0)

 

Posted on