دیوار غیر سازه ای

دیوار غیر سازه ای / دیوار  غیر باربر / دیوار جداگر
مطابق با بند 7-5-3 آیین نامه 2800 ساختمان به دیوار غیر سازه ای گفته میشود که:
برای جداکردن فضای داخلی ساختمان به عنوان تیغه یا جداگر به کار برده میشود
معمولا در تمام ارتفاع طبقات ادامه دارد
این تیغه یا جداگر در صورتی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه داشته باشد
باید کاملا به زیر پوشش سقف مهار شود یعنی رگ آخر دیوار توسط ملات مربوطه به سقف متصل گردد.

دیوار غیر سازه ای بایدقادر به تحمل بار جانبی ناشی از وزن خود به کمک عناصر کمکی باشد.

Posted on