چینی بهداشتی

سرامیک بهداشتی که در تولید لوازم بهداشتی ساختمان  از قبیل تالت ایرانی ، رو شوئی ، توالت فرنگی و…..کاربرد دارد

Posted on