آلیاژ

به ترکیب دو یا چند عنصر مختلف آلیاژ گفته می‌شود

Posted on