تصویرسنجی

تهیهٔ نقشه با استفاده از عکس‌برداری زمینی، هوایی یا ماهواره‌ای

 

Posted on