اوت لت سنتر

Outlet Center

دارای مساحت بسیار زیاد و دارای ارزش تجاری بسیار کمی هستند و کار کرد آنها خرید ارزان و مقرون به صرفه می باشد در واقع بازار هدف Outlet Center افراد متوسط جامعه هستند.در مقابل مفهوم بوتیک مال می باشد.

Posted on