بستر مختلط

زمین مختلط /  خاک مختلط

زمینی که تشکیل یافته از سنگ های درشت شن و خاک رس .
اگر این مواد کاملا به هم فشرده باشند برای ساختمان بسیار مناسب هستندو بستر دج محسوب می شود.
اگر به هم فشرده نباشند بستر دستی می باشد و لازم است با اجرای تمهیدات ویژه ای به عنوان بستر پی مورد استفاده قرار گیرد.

Posted on