بوتیک مال

مرکز سبک زندگی /  Lifestyle center  / BOUTIQUE MALL

بوتیک مال ها مراکز خرید لوکس و گرانی هستند که عموما در مناطق مرفه شهرها ساخته شده و محل تمرکز برندهای گرانقیمت و محل تردد و رفت و آمد افراد مرفه جامعه شهر نشینی هستند.
بوتیک مال کارکردی تخصصی تر از Shopping mall دارد  .

Posted on