مفروز

جدا کرده شده .قابل تقسیم.

بر وزن مفعول است از فعل افراز   مشتق شده.

در حقوق به مالی مفروز گفته می شود که قابلیت تقسیم شدن و جدا شدن را داشته باشد.

مثلا ملک مفروز، همان ملک مشاعی است که تقسیم شده است؛ یعنی در واقع وقتی مالکان یک ملک مشاع، تصمیم به تقسیم ملک مشاع خود نمایند، ملک مفروز خواهد.

 

Posted on