مفروض

ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.مقابل مشاع .

 

Posted on