مشاع

مشاع ملک یا قسمتی از یک ملک است که میان چند نفر مشترک باشد

مشاع در مقابل مفروز است

Posted on