آلوتروپ

الوتروپ یا دگرشکل به شکل مختلف یک عنصر که خواص شیمیایی یکسان و خواص فیزیکی متفاوت دارند
مثل:
آلوترپ های  آهن (Fe) :  آهن آلفا (فریت)، آهن بتا، آهن گاما (آستنیت)، آهن دلتا و آهن اپسیلون (هگزافروم).
آلوترپ های اکسیژن (O) : دی اکسیژن (O۲)، اوزون (O۳)، تترا اکسیژن (O۴) و اکتا اکسیژن
آلوترپ های کربن (C)  : گرافیت، الماس، کربن بی شکل (دوده)، لونزدالیت، گرافن، فولرن، کربن Q، کاربین و نانولوله کربنی
آلوتروپ های فسفر : فسفر قرمز،فسفر سفید

Posted on