سيمان ۳۲۵-۱

OPC / ordinary protland cement

سيمان پرتلند تيپ ۳۲۵-۱ (استاندارد ملی ايران) از انواع  سیمان پرتلند معمولی می باشد. این سیمان اولین رده  سیمان پرتلند تیپ یک بوده برای مصارف عمومی در ساخت بتن یا ملات به کار می رود.
سیمان ۳۲۵-۱ غالبا مشخصات سیمان نوع ۲ را تامین می نماید (بجز مقاومت در برابر یون سولفات و گرمای هیدراتاسیون)
دارای مقاومت نهایی ۲۸ روزه ، حداقل 325 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

 

Posted on