استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹

استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹ تحت عنوان “ویژگی های سیمان پرتلند” می باشد.

فهرست مطالب استاندارد ملی 389 ویرایش 1378 (تجدید نظر سوم)

1 – هدف و دامنه کاربرد
2 – تعریف ها
3 – انواع سیمان پرتلند
4 – ویژگی ها
5 – نمونه برداری
6 – بسته بندی و نشانه گذاری
7 – شرایط پذیرش کیفیت
8 – انبار نمودن
9 – تأییدیه کیفیت

دانلود استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۹

Posted on