بتن کم عیار

در نگاه عامیانه به بتنی اطلاق میشود که میزان سیمان بتن از حد معینی کمتر باشد. ولی از نظر تحصصی یعنی مقاومت مشخصه بتن پایین است به عبارت دیگر عیار بتن کم می باشد که یکی از دلایل آن عیار سیمان است.

 

Posted on