راسته بازار

راسته بازار  بازار محلی شامل مجموعه فروشگاه های متنوع  در کنار هم در موازات خیابان ها که همه نیازمندی های زندگی مردم را برطرف میکند.

ازاصطلاحات معماری سنتی ایران راسته  مسیرهای اصلی بازار هستند . و  به دو  صورت شکل یافته اند :  موازی  و یا متقاطع .

Posted on