نقشه کاداستر

Cadastre
محدوده‌بندی، حدنگاری . کاداستر کلمه فرانسوی است .

نقشه کاداستر

نوعی نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و  بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر میگردد.
کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است .

به تعریف فدراسیون بین المللی نقشه‌برداری : نقشه ای که بتواند تمام ریز جزئیات یک زمین را به خوبی نشان دهد.
این نوع سیستم نقشه برداری از سیستم های ماهواره‌ ای استفاده می کنند کاداستر بر روی نقشه پارسل اطلاعات قطعات زمین را نشان می‌دهد.
اطلاعات کامل قطعات شامل :  نام ناحیه، شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر ملک، گواهی شماره عنوان، موقعیت ساختارهای موجود، شماره بخش، نام خیابان‌های مجاور، ابعاد مرزها ، نوع سازه‌های موجود، نرخ مالیاتی ملک، سطح کیفی ملک، سال ساخت ملک و حتی اطلاعات مالک و حتی اطلاعات مالکان قبلی ملک و ….

و این اطلاعات در صورت نیاز  در اختیار سازمان های اداری ، قضایی ، .سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک اقرار میگیرد.

طرح جامع کاداستر  در ایران از سال 93 تصویب و به در حال اجراست و متولی آن  اداره کل کاداستر ، زیر نظر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می‌باشند

 

انواع نقشه کاداستر از نظر تقسیم بندی

نقشه های کاداستر زراعی
نقشه های کاداستر سیاسی
نقشه های کاداستر مالی
نقشه های کاداستر شهری
نقشه های کاداستر جغرافیایی
نقشه های کاداستر آبی

Posted on