فلکه موتور آسانسور

فولی دارای شیار های مخصوص قرار گرفتن سیم بکسل آسانسور
که حرکت دورانی موتور را به حرکتی خطی سیم بکسل تبدیل میکند.

فلکه موتور گیر بکس ،آسانسور  فلکه موتور گیرلس آسانسور

Posted on