فلکه هرزگرد ثانویه آسانسور

فلکه هرزگرد ثانویه یا Secondary Sheave

درصورتی که آسانسور استفاده شده در بنا از نوع gearless باشد، باید از فلکه‌های هرزگرد ثانویه بهره برد.
محل قرارگیری فلکه هرزگرد ثانویه، در زیر موتور می‌باشد.

Posted on