پاکار

پاکار در معماری  نقطه‌ای اتصال دیوار با تاق یا گنبد است

بالاترین بخش دیوار که تاق یا گنبد که قوس از آنجا آغاز می‌شود

Posted on