فتوسل

Light Dependent Resistor / LDR

ال دی آر

یکی از تجهیزات مهم به منظور کنترل روشنایی و عملکرد تجهیزات الکترونیکی است
این وسیله نسبت به نور حساس بوده و وقتی شعاع های نوری با صفحه آن برخورد می کنند، از خود ولتاژ تولید کرده و در نهایت از تولید این سطح از ولتاژ می تواند رله ای را به کار اندازد تا یک مدار الکتریکی را قطع و یا وصل کند.

Posted on